fbpx
Main menu

Na starijima svijet opstaje, a na mladima ostaje!

Međunarodni dan starijih osoba 1. listopada

U utorak, 1. listopada 2013. godine u organizaciji Referentnog centra Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba i Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i drugih, održat će se javna tribina "Mirovinska reforma i zaštita zdravlja starijih osoba" na kojoj će govoriti resorni ministar Mirando Mrsić. Tribina će se održati u dvorani A, Starogradske vijećnice gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, Zagreb, s početkom u 13 sati.


Glavna Skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 1. listopada, Međunarodni dan starijih osoba, od 14. prosinca 1990.g., Rezolucijom 45/106,  ističući značenje iskoristivog potencijala izrazito rastućeg svjetskog starijeg  pučanstva. Slogan Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a:"Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj",  upućuje na osiguranje aktivnog zdravog starenja. Ministarska konferencija o starenju iz Beča, iz rujna 2012, prihvatila je DEKLARACIJU O OSIGURAVANJU DRUŠTVA PRIMJERENOGA OSOBAMA SVIH ŽIVOTNIH  DOBI - PROMICANJEM KVALITETE ŽIVOTA I AKTIVNOGA STARENJA  Prihvatili su je predstavnici država članica Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), okupljeni na Ministarskoj konferenciji o starenju održanoj od 19. do 20. rujna 2012. godine u Beču, kojom se iznova potvrđuje  predanost cilju iskazanom na Ministarskoj konferenciji u Berlinu 2002. godine i susljedno potvrđenom u deklaraciji donesenoj na Ministarskoj konferenciji u Leónu 2007. godine, za provedbu strategije regionalne implementacije Međunarodnoga plana aktivnosti vezanih uz  aktivno zdravo starenje, donesenoga u Madridu 2002.g. te. Iz Ministarske deklaracije o aktivnom starenju  u cilju poticanja i promicanja provedbe UNECE RIS/MIPAA-a. U njegovu trećem implementacijskome ciklusu (2013.-2017.), odlučnost  UN-a je  u nakani  do 2017. godine ostvariti sljedeće ciljeve  politike država članica UN-a, u koju i spada država članica Hrvatska s udjelom od 17,7 % starijih od 65 godina po popisnoj 2011.g., a u suglasju s Nacionalnom  strategijom razvoja zdravstva 2012-2020.::

I. Potiče se produljivanje radnoga vijeka, a radnu sposobnost održava:
(a) Promicanjem i podržavanjem zdravih načina života, duševnoga zdravlja i blagostanja, prevencijom, geroprofilaktičnim mjerama i kontrolom nezaraznih bolesti i osiguravanjem sigurnih i zdravih uvjeta rada, što uključuje mjere kojima se teži uravnotežiti profesionalni život i profesionalno okruženje za cijeloga trajanja radnoga vijeka.
(b) Postizanjem viših stopa zaposlenosti muškaraca i žena starije životne dobi kroz odgovarajuće poticaje vezane uz sustav oporezivanja i sustav socijalne sigurnosti, otvaranje radnih mjesta prilagođenih ovoj dobnoj skupini, fleksibilne rasporede radnoga vremena, informiranje, programe obuke i obnavljanja znanja i vještina prilagođenih dobi te mjere zbrinjavanja starijih osoba poduzete u javnome i privatnome sektoru.    
(c) Kreiranjem politika tržišta rada utemeljenih na znanstvenim dokazima, u okviru kojih je prepoznato da politike zapošljavanja mladih i starijih osoba moraju biti komplementarne i na dobrobit sviju. Valja promicati pozitivne stavove prema starijim zaposlenicima i boriti se protiv diskriminacije prema dobi na tržištu rada.
(d) Iznalaženjem fleksibilnijih načina umirovljenja i poticanjem duljeg ostanka u aktivnom radnom statusu sukladno potrebama i težnjama pojedinca.
(e) Provođenjem reformi mirovinskoga sustava u cilju prilagođavanja produljenju životnoga vijeka i rastućem broju starijih osoba koje rade „na crno“, potičući pritom, shodno prilikama, produljenje zdravoga radnoga vijeka i održavajući međugeneracijski reciprocitet i međugeneracijsku jednakost, promičući održivost i primjerenost mirovinskoga sustava kako u javnom, tako i u privatnom sektoru te osiguravajući posvemašnju pokrivenost ovakvim sustavima.
(f) Promicanjem uloge starijih radnika kao prenositelja znanja i iskustva na mlađe radnike.

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se u  Hrvatskoj 187. GERONTOLOŠKA TRIBINA, i u cijelom svijetu kako bi se  naglasilo značenje osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika starije  dobi.  Nužno je osigurati  životni okoliš, koji se može prilagoditi kako zdravstvenim tako i socijalnim potrebama i funkcionalnoj sposobnosti starijih osoba.
Povodom Međunarodnog dana starijih osoba navodimo odabrana načela Ujedinjenih naroda o skrbi za starije ljude, koju je 1991. usvojila Glavna skupština UN-a (rezoluciju 46/91 Ujedinjenih naroda), koja imerativno nameću njihovu primjenu u misiji osiguranja unapređenja zaštite zdravlja starijih i poboljšanje kvalitete njihovog življenja.
 Odabrana načela Ujedinjenih naroda o skrbi za starije ljude:
NEOVISNOST I UČINKOVITOST SKRBI
Starijim ljudima omogućiti sljedeće:
- dostupnost primjerene zdravstvene i socijalne skrbi,gerontološke i gerijatrijske zaštite zdravlja starijih, sigurnog okoliša i kroz osiguranje dohotka, obiteljske podrške i potpore zajednice, te kroz samopomoć;
-pravo  na rad ili pristup drugim aktivnostima kojima bi se osigurao dohodak;
- mogućnost sudjelovanja u odlučivanju kada i prema kojem rasporedu će ići u mirovinu ovisno o funkcionalnoj sposobnosti i osiguranjem produljenja radnog vijeka;
- pristup odgovarajućim obrazovnim programima i programima obuke za stjecanje različitih novih vještina i znanja;
- život u sigurnoj sredini koja se može prilagoditi osobnim potrebama, zdravstvenim i socijalnim u odnosu na funkcionalnu  sposobnost starije osobe;
- život u vlastitom domu što je duže moguće, što diktira razvoj izvaninstitucijske skrbi za starije, a kada nastupi bolesno starenje nužno je osigurati gerijatrijsku zdravstvenu njegu;
 -osiguranje aktivnog zdravog starenja i unapređenja kvalitete življenja te osiguranje prava starijih.
- imati neometan pristup zdravstvenoj skrbi koja će im omogućiti održavanje i postizanje najbolje moguće razine tjelesnoga, društvenog i emotivnog blagostanja, te spriječiti ili odgoditi početak bolesti;
- imati pristup socijalnim i zakonodavnim službama zbog poboljšanja samostalnosti, zaštite i skrbi;
- moći koristiti odgovarajuće razine institucionalizirane skrbi kojom bi im se osigurala zaštita, rehabilitacija te socijalni i društveni poticaji u humanoj i sigurnoj sredini;
- moći ostvariti ljudska prava i temeljne slobode tijekom boravka u bilo kakvoj ustanovi za skrb, liječenje ili prihvat starijih ljudi, uključujući cjelovito poštivanje njihovih vjerovanja, dostojanstva, potreba i privatnosti, kao i prava na odlučivanje o vlastitoj skrbi i kvaliteti življenja.
- imati mogućnost ostvarenja cjelovita razvitka vlastitih potencijala;
- imati pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i rekreacijskim sredstvima društva u kojem žive.
- moći dostojanstveno i sigurno živjeti te biti zaštićeni od izrabljivanja i tjelesnog i duševnog zlostavljanja;
- biti sigurni da će se s njima postupati pošteno bez obzira na dob, rasnu ili etničku pripadnost, invaliditet ili drugi status.
 Svjetska zdravstvena organizacija u "Brazilskoj deklaraciji o aktivnom zdravom starenju" pitanje zdravog starenja postavlja u kontekst održivog razvoja. Zdrave, aktivne starije osobe važan su resurs svojim obiteljima, zajednici i ekonomiji cjelokupnog pučanstva. Zaštita zdravlja starijih osoba glavni je pokazatelj napretka ili propusta za zaštitu zdravlja cjelokupnog stanovništva.

Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba-Centar za  gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Dr Andrija Štampar,
Voditeljica, Prim.dr.sc.Spomenka Tomek-Roksandić

Na vrh članka

Facebook