Pitanja i odgovori

Prema propisima koji reguliraju ovo pitanje najvjerojatnije nećete moći ostvariti pravo na dio obiteljske mirovine od 1.1.2023. godine (ZID ZOMO još nije izglasan u Hrvatskom saboru, očekuje se da će to biti tijekom listopada ove godine sa stupanjem na snagu 1.1.2023. pa ćemo i konačnu varijantu i sadržaj tog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju kojim se uvodi pravo na dio obiteljske mirovine moći saznati i analizirati tek kad bude donesen i objavljen u Narodnim novinama).

No, Vašu pravnu situaciju zapravo prvenstveno regulira Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju iz 2008. godine (NN broj 35/2008) u kojem stoji:

“Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05. i
79/07.) u članku 21. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Pod članom obitelji iz stavka 1. točke 1. ovoga članka smatra se i izvanbračni drug koji je s osiguranikom ili s korisnikom mirovine do njegove smrti živio u zajedničkom kućanstvu najmanje tri godine.
Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.«

a zatim i

“Članak 7.

Pravo na obiteljsku mirovinu može ostvariti osoba ako izvanbračna zajednica postoji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, a trajala je najmanje tri godine.”
Budući da je vaš suprug preminuo kako pišete dana 2.8.2006., to ne udovoljavate traženom uvjetu za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu, a to je – da je izvanbračna zajednica postojala na dan stupanja na snagu tog Zakona, a to je bio 28.03. 2008. godine.

Zahvaljujemo se na Vašem prijedlogu i ideji za promjenu načina oporezivanja mirovina, odnosno za neoporezivanje mirovina većih od 4.000 kn. Takva slična ideja upravo je i dio programa Hrvatske stranke umirovljenika i sastavni dio prijedloga naših interventnih mjera koje imaju za cilj zaustavljanje totalne devastacije vrijednosti mirovina te poboljšanje nikad težeg položaja umirovljeničke populacije u RH. Stoga vjerujemo da ćete nam se pridružiti i biti s nama u političkoj borbi za ostvarenje naših ciljeva koji su ujedno i ciljevi svakog umirovljenika, odnosno svake starije osobe u Hrvatskoj.
Zahvaljujemo Vam na Vašem prijedlogu i ideji za promjenu načina usklađivanja mirovina (linearni postotak za sve). Ta ili takva slična ideja već se neko vrijeme pojavljuje u medijskom prostoru i svakako dolazi kao posljedica sve niže razine mirovina u Hrvatskoj, u apsolutnim iznosima, ali i u relativnom odnosu prema prosječnoj plaći u RH. I Vi i mi u Hrvatskoj stranci umirovljenika dobro znamo i osjetimo koliko je iz dana u dan standard umirovljenika sve niži i potpuno nedostatan za pristojan život nakon odrađenog radnog vijeka, naročito sada, nakon što se razmahala inflacija i cijene su otišle u nebo. Međutim, kao što i sami navodite, mirovine su (ili bi trebale biti) rezultat uplata doprinosa u postotku iz plaće kroz cijeli radni vijek i upravo je jedno od osnovnih načela mirovinskog osiguranja – načelo uzajamnosti davanja osiguranika u godinama kada je radio u odnosu na primanja koje dobiva nakon umirovljenja. Stoga bi napuštanje usklađivanja mirovina u postotku bilo suprotno sadašnjim postavkama mirovinskog osiguranja obzirom da i uplate doprinosa iz plaće tijekom rada nisu linearne nego su u postotku iz plaće radnika. Drugo načelo, načelo solidarnosti, odražava se u određivanju najniže mirovine, ako je vlastita mirovina manja od najniže, kao i u dodavanju mirovinskog staža kod invalidskih, odnosno obiteljskih mirovina iz smrti osiguranika. Pritisnuti neimaštinom, velika većina umirovljenika očekuje od mirovinskog sustava i mirovina da budu jedino rješenje za otklanjanje siromaštva u Hrvatskoj, a mirovinski sustav sam po sebi, kao jedina poluga, to ne može biti. Smatramo da se ipak možemo složiti kako glavni razlozi zašto je 700.000 umirovljenika ispod granice siromaštva nisu samo, ili nisu prvenstveno u formuli za usklađivanje mirovina, uzroka je više pa je i rješenja za otklanjanje anomalija u mirovinskom sustavu više. Tim više je to razlog da u ovako teškim gospodarskim i materijalnim uvjetima preispitamo svi zajedno propise i načela po kojim djelujemo i živimo s ciljem pronalaženja najpravičnijih rješenja za poboljšanje života naših umirovljenika. Pritom su uvođenje stalnog linearnog dodatka na mirovinu (to je vrlo slično onome što Vi zagovarate), isplata godišnjeg dodatka na mirovinu, promjena parametara kod usklađivanja mirovina, preispitivanje aktualne vrijednosti mirovine za jednu godinu mirovinskog staža i dr., ono što Hrvatska stranka umirovljenika predlaže, i vjerujemo da ćete nam se pridružiti u našoj zajedničkoj političkoj borbi kako bi naši prijedlozi bili realizirani na korist cijele umirovljeničke populacije.

Nažalost Vlada RH nije prihvatila prijedlog HSU-a o načinu određivanja inflatornog dodatka ili točnije prema tekstu Odluke Vlade RH “jednokratno novčano primanje isplatit će se korisnicima mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, zatečenima u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022. godine, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za mjesec ožujak 2022. godine ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.”
Pritom će se osim kriterija visine hrvatske mirovine uzeti u obzir samo još visina inozemne mirovine za one korisnike hrvatske mirovine koji uz hrvatsku mirovinu primaju i mirovinu iz inozemstva (kao i kod COVID dodatka prošle godine).

Prema Zakonu o porezu na dohodak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obračunava porez na dohodak na mirovinska primanja te prirez porezu na dohodak prema odlukama o uvođenju prireza koje donose jedinice lokalne samouprave. Porez na dohodak je inače nakon porezne reforme iz 2017. godine prihod lokalne i područne samouprave.
Od mirovinskih primanja koja podliježu obračunu poreza izračunava se porezna osnovica umanjenjem za neoporezivi dio, i to:
• za izdatak dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje, ako se isti obračunava iz mirovine
• za osnovni osobni odbitak koji iznosi 4.000,00 kn
• za dio osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i invalidne članove obitelji, umirovljenika s invaliditetom i druge odbitke koji se utvrđuju primjenom odgovarajućeg koeficijenta na osnovicu osobnog odbitka.

Dakle, osnovni odbitak za umirovljenike je 4.000 kuna, porez se obračunava po stopi od 20% (za mirovinska primanja do 30.000 kuna), s tim da se umirovljenicima po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine porez umanjuje se za 50%.

Ovakav ipak povoljniji obračun poreza za umirovljenike rezultat je i zalaganja i inicijativa Hrvatske stranke umirovljenika, ali u ova krizna pandemijska i inflatorna vremena slažemo se s Vama da treba ponovno preispitati ukupnu poreznu politiku u RH i pronaći rješenja koja će i kroz umanjenje poreznog opterećenja olakšati život i onim umirovljenicima koji plaćaju porez i prirez iz svoje bruto mirovine. Porezno rasterećenje kroz umanjenje PDV-a na dio prehrambenih proizvoda svakako treba pozdraviti, no pozvali smo i prozvali Vladu RH kako očekujemo da je to tek prvi korak u daljnjoj poreznoj reformi s ciljem olakšanja života najugroženihjih skupina građana, u prvom redu umirovljenika i ljudi starije dobi.

Nažalost, kao ni prošle godine kod isplate COVID dodatka umirovljenici koji primaju mirovinu iz drugih država i žive u Republici Hrvatskoj, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u Hrvatskoj, neće dobiti ovaj inflatorni dodatak. On će se isplatiti samo hrvatskim umirovljenicima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ili točnije prrema tekstu Odluke Vlade RH “jednokratno novčano primanje isplatit će se korisnicima mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, zatečenima u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022. godine, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za mjesec ožujak 2022. godine ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.”

Prema Zakonu o porezu na dohodak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obračunava porez na dohodak na mirovinska primanja te prirez porezu na dohodak prema odlukama o uvođenju prireza koje donose jedinice lokalne samouprave. Porez na dohodak je inače nakon porezne reforme iz 2017. godine prihod lokalne i područne samouprave.
Od mirovinskih primanja koja podliježu obračunu poreza izračunava se porezna osnovica umanjenjem za neoporezivi dio, i to:
• za izdatak dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje, ako se isti obračunava iz mirovine
• za osnovni osobni odbitak koji iznosi 4.000,00 kn
• za dio osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i invalidne članove obitelji, umirovljenika s invaliditetom i druge odbitke koji se utvrđuju primjenom odgovarajućeg koeficijenta na osnovicu osobnog odbitka.

Dakle, osnovni odbitak za umirovljenike je 4.000 kuna, porez se obračunava po stopi od 20% (za mirovinska primanja do 30.000 kuna), s tim da se umirovljenicima po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine porez umanjuje se za 50%.

Ovakav ipak povoljniji obračun poreza za umirovljenike rezultat je i zalaganja i inicijativa Hrvatske stranke umirovljenika, ali u ova krizna pandemijska i inflatorna vremena slažemo se s Vama da treba ponovno preispitati ukupnu poreznu politiku u RH i pronaći rješenja koja će i kroz umanjenje poreznog opterećenja olakšati život i onim umirovljenicima koji plaćaju porez i prirez iz svoje bruto mirovine. Porezno rasterećenje kroz umanjenje PDV-a na dio prehrambenih proizvoda svakako treba pozdraviti, no očekujemo da to je tek prvi korak u daljnjoj poreznoj reformi s ciljem olakšanja života najugroženihjih skupina građana, u prvom redu umirovljenika i ljudi starije dobi.

Unatoč višegodišnjem zalaganju i inzistiranju Hrvatske stranke umirovljenika da se dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje od 3% ukine, on se i u 2022. godini i nadalje obračunava kod isplate mirovina većih od 7.086 kuna mjesečno.
Ukidanje ovog potpuno nepotrebnog i iritantnog nameta je svakako jedan od prioritetnih ciljeva HSU-a, nakon što smo krajem prošle godine ipak uspjeli “izgurati” da Hrvatski sabor prihvati naš prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljno zdravstvenom osiguranju, pa sada osigurane osobe (uglavnom umirovljenici) mogu ostvariti pravo na plaćanje premije za dopunsko zdravstveno osiguranje na teret državnog proračuna ako njihov ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno ne prelazi iznos od 2.065,60 kuna (do tada 1.612), odnosno iznimno za osiguranika – samca 2.582,00 kuna (do tada 2.047 kn).

Da, slično kao i prošle godine, treba dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje iznos inozemne neto mirovine isplaćene za mjesec ožujak 2022., najkasnije do 30.lipnja 2022. godine.

U hrvatskom mirovinskom osiguranju ne postoji više posmrtna pomoć, odnosno naknada za pogrebne troškove pa status umirovljenika ne može biti osnova za ovakva isplate.

U određenim slučajevima pravo na naknadu pogrebnih troškova može se ostvariti u okviru sustava socijalne skrbi, ako preminula osoba nije imala zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja.

Također neki gradovi imaju programe prema kojima djelomično ili u cijelosti snose pogrebne troškove.

Pravo na pogrebne troškove mogu ostvariti i nadživjeli članovi obitelji iza umrlog hrvatskog branitelja prema čl. 104. Zakonu o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata.

U potpunosti se slažemo s Vašim mišljenjem.
Hrvatska stranka umirovljenika izradila je još početkom veljače 2022. godine vlastiti prijedlog dodatka koji bi se isplaćivao svaki mjesec svim hrvatskim umirovljenicima, bez ikakvog gornjeg limita, dok god se ne zaustavi inflacija i cijene ne stabiliziraju. Ovaj prijedlog (kojeg možete naći na našim stranicama) uputili smo Vladi Republike Hrvatske, ali na žalost Vlada RH je bez konzultacija s našom strankom donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja (energetskog dodatka) prema uvjetima i kriterijima koji su vam sigurno poznati, a s kojima nikako ne možemo biti zadovoljni.
No, bit ćemo uporni i nastaviti inicirati mjere kojima bi se poboljšao gotovo neizdrživ položaj većine umirovljenika u Republici Hrvatskoj i pritom očekujemo i Vašu podršku, kao i podršku šire javnosti.Hrvatska stranka umirovljenika izradila je još početkom veljače 2022. godine vlastiti prijedlog dodatka koji bi se isplaćivao svaki mjesec svim hrvatskim umirovljenicima, bez ikakvog gornjeg limita, dok god se ne zaustavi inflacija i cijene ne stabiliziraju. Ovaj prijedlog (kojeg možete naći na našim stranicama) uputili smo Vladi Republike Hrvatske, ali na žalost Vlada RH je bez konzultacija s našom strankom donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja (energetskog dodatka) prema uvjetima i kriterijima koji su vam sigurno poznati, a s kojima nikako ne možemo biti zadovoljni.
No, bit ćemo uporni i nastaviti inicirati mjere kojima bi se poboljšao gotovo neizdrživ položaj većine umirovljenika u Republici Hrvatskoj i pritom očekujemo i Vašu podršku, kao i podršku šire javnosti.

Hrvatska stranka umirovljenika je već u više navrata isticala problem trajnog umanjenja prijevremenih starosnih mirovina i kroz zakonodavnu inicijativu pokretala proceduru izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju kako bi se nakon navršetka godina života za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu, umanjenje brisalo i nastavno isplaćivala puna starosna mirovina bez tzv. penalizacije.
Iako u tome do sada nismo uspjeli, to svakako ostaje jedna od prioritetnih inicijativa Hrvatske stranke umirovljenika koju ćemo uputiti Vladi Republike Hrvatske u sklopu prijedloga mjera za reformu mirovinskog sustava s ciljem hitnog i bitnog poboljšanja položaja umirovljenika u hrvatskom drušvu

Kao ni prošle godine kod isplate COVID dodatka umirovljenici koji primaju mirovinu iz drugih država i žive u Republici Hrvatskoj, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u Hrvatskoj, neće dobiti ovaj inflatorni dodatak. On će se isplatiti samo hrvatskim umirovljenicima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ili točnije prrema tekstu Odluke Vlade RH “jednokratno novčano primanje isplatit će se korisnicima mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, zatečenima u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022. godine, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za mjesec ožujak 2022. godine ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.”

Napominjemo kako se Hrvatska stranka umirovljenika zalagala, a i nadalje će to činiti da se dodatak isplaćuje svim umirovljenicima.