Gospodarska politika

Položaj svakog građanina Hrvatske, pa tako i umirovljenika, usko je povezan s više  ili manje uspjelom gospodarskom politikom.

U našem izbornom programu iz 2003. godine istakli smo moto sintagmu «Promijenimo Hrvatsku». U ovom programu naš moto (želja) je: «Promijenimo Hrvatsku, čuvajmo, proizvodimo, stvarajmo, prodajmo, kupujmo Hrvatsko.» Ova rečenica definira program HSU-a u idućem četverogodišnjem i dužem razdoblju.

Gospodarski program HSU-a treba promatrati u funkciji programskih ciljeva Stranke. On jamči gospodarski razvoj, očuvanje hrvatskog identiteta i izgradnju Hrvatske kao socijalne države. To znači promjene u svim strukturama društva, posebno u izvršnim funkcijama. Pohlepu pojedinaca, a ponekad i cijelih skupina, treba zamijeniti načelima morala i moralnim djelovanjem.

HSU će se zalagati da vlast bude u službi građana, u službi poreznih obveznika, umirovljenika i mladeži, tj. da izabrana Vlada služi, a ne da vlada.

Gospodarski program ima za cilj ostvarenje stope rasta društvenog bruto proizvoda od 5 do 10% u slijedećem razdoblju. Rast je nužan ukoliko želimo siromaštvo zamijeniti bogatstvom. Rast je moguć jedino većim i odgovornijim ulaganjem u produktivnu proizvodnju u svim dijelovima gospodarstva, povećanjem prometa roba u izvozu i nerobni izvoz, povećanjem investicijskih radova, ustupanjem koncesija inozemnim investitorima, isključivo proizvodnjom za izvoz i zapošljavanjem domaćih uposlenika.

Ulaganjem u materijalnu proizvodnju moguća je stopa rasta od 5 do 10%. Time bi se smanjila ne samo nezaposlenost kao najveći društveni problem, već i prihodi s naslova doprinosa i poreza.
Većim ulaganjima u proizvodnju smanjio bi se deficit robne razmjene, povećao izvoz, smanjio uvoz, a time zaustavio rast inozemnog duga koji je oko 30 mlrd $. Ovako veliko zaduženje opterećuje proračun s 3 do 5 mlrd $ anuiteta godišnje.

HSU će se zalagati za ravnomjerniji regionalni razvoj i jačanje utjecaja lokalne samouprave.
Investicijskim ulaganjima mora biti obuhvaćen ciklus prehrambenog gospodarstva, energetike, nafte, prijenosa električne energije, metalsko-prerađivačko gospodarstvo, meliorizacija, EKO proizvodnja, racionalno iskorištavanje prirodnih bogatstava, turizam, prometna infrastruktura, veća izdvajanja u znanosti i druga područja koja doprinose podizanju standarda građana.

HSU će se zalagati za ostvarivanje ekonomskog rasta do 2009. godine, utemeljeno na razvojnom ciklusu, oslonjenom na neiskorištene vlastite materijalne i ljudske resurse, uključujući raspoloživi bankarski kapital u zemlji koji je godinama, bez obzira na vlasništvo banaka, usmjeren ponajviše na kreditiranje uvozne potrošnje, a ne domaćeg poduzetništva i produktivnog zapošljavanja.
Hrvatska raspolaže velikim poljoprivrednim površinama u ravničarskim i brdskim područjima. Po tome bi morala bi proizvoditi dovoljne količine svih prehrambenih proizvoda. Nažalost, Hrvatska je veliki uvoznik poljoprivrednih proizvoda.

Krupne promjene potrebne su u industrijskoj i agrarnoj politici, jer je domaća poljoprivreda već izložena nesrazmjerno snažnoj međunarodnoj konkurenciji na domaćem tržištu, a bez dovoljno pravih poticaja da asortimanom, kvalitetom i cijenama hrane bude konkurentnija i kod kuće i u izvozu.
HSU se zalaže za novu strategiju i operativni program sa efikasno poticajnom potporom, koji bi doveli do potpunijeg korištenja potencijala za proizvodnju hrane, čime bi se ostvarila samodostatnost i izvoz hrane.

Povećanje izvoza mora postati prvorazredni nacionalni interes Vlade. HSU će se zauzimati za veću gospodarsku suradnju s inozemstvom radi povećanja izvoza. Zato je potrebno kvalitetno planirati i ostvarivati koncept izvozne orijentacije. U tu svrhu potrebno je temeljito izvršiti analizu dosadašnjeg rada zaduženih Ministarstava i službi i sačiniti novu organizaciju koja će dati bolje rezultate izvoza.
Radi povećanja izvoza moraju se kvalitetnije organizirati i ekipirati naša diplomatska predstavništva i staviti ih u službu izvoza.

Nerobni i neizravni izvoz (turizam, pomorstvo i transportni promet, intelektualne usluge, inovacije) su prvorazredni izvozni proizvod. Hrvatska država mora poticajnim mjerama omogućiti izvoz svih finalnih proizvoda.

HSU traži da Vlada u znatno većoj mjeri uključuje iskusne i stručne ljude iz umirovljeničkih redova u ostvarivanju i industrijske i izvozne politike i u programima pojedinih ministarstava.

Energetika mora postati prvorazredna briga svake Vlade kratkoročno i dugoročno.

Zalagat ćemo se za dugoročni program razvoja energetike radi bržeg globalnog gospodarskog razvoja Hrvatske. Bez energetike nema ni razvoja Hrvatske. Na energiju se naslanja  cjelokupno, posebno materijalno proizvodno i produktivno gospodarstvo.

Iako je Hrvatska bogata kvalitetnom pitkom vodom, mora joj se posvetiti posebna pozornost. Izvori pitke vode, mineralni izvori i jezera su prirodno bogatstvo Hrvatske kojemu treba posvetiti dužnu pozornost. Zbrinjavanje otpadnih voda i drugih zagađivača treba tehnološki obrađivati, reciklirati i reciklirano koristiti u daljnjoj proizvodnji i preradi.

Postojeće preostale banke u većinskom vlasništvu Hrvatske potrebno je objediniti i osnažiti, čemu posebno mora doprinijeti Vlada. Ove banke ne smiju se prodati. Naprotiv, treba ih učiniti konkurentnim i usmjeriti sav promet državnog proračuna i državnih poduzeća preko postojećih banaka.

Preispitati odnos prema hrvatskim bankama u vlasništvu stranih osoba, koje raspolažu sa znatnim sredstvima hrvatskih štediša, da se ta sredstva ulažu u proizvodnju i prerađivačku industriju.

Poticati pomorsku orijentaciju zemlje potičući razvoj turizma, produktivne brodogradnje, te linijskog brodarstva i povezivanje otoka. Osigurati da se hrvatski prehrambeni i drugi proizvodi prodaju na našem turističkom tržištu. Nekonkurentne proizvode subvencionirati.

Zalagat ćemo se za revitalizaciju i razvitak zadrugarstva, kako bi zadruge kao poduzetničke tvrtke u svim gospodarskim, proizvodnim i uslužnim djelatnostima mogle imati veću ulogu u tržnom plasmanu, prikupljanju proizvodnje i izvozu proizvoda.

Potrebno je donijeti novo zadružno zakonodavstvo usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije, kao i izmjenu Zakona o nasljeđivanju radi očuvanja veličine poljoprivrednog zemljišta.

HSU se zalaže za reviziju i za zakonsko sankcioniranje svih nepravilnosti u pretvorbi i privatizaciji i da nema zastare u sankcioniranju pretvorbe i privatizacije.

Budući da vlasnička struktura nije dorasla zadaći kako ostvariti stopu rasta koja bi bitnije povećala zaposlenost i životni standard stanovništva, primijeniti austrijsko-švicarski model razvlaštenja i obeštećenja sadašnjih vlasnika i tvrtke prodati stručnom vlasniku.

HSU se svrstava uz druge proeuropske stranke i podržava ulazak Hrvatske u Europsku uniju, jer se time stvara mogućnost za znatno ubrzavanje rasta gospodarstva kroz veću motivaciju za jačanje konkurentnosti proizvoda i usluga i bržu demokratizaciju, usvajanjem standarda demokratskog društva.
Zahtijevat ćemo od Vlade da, u što kraćem roku, definira svoju politiku reindustrijalizacije zemlje i program mjera za pokretanje postojećih i novih industrijskih kapaciteta koja će zapošljavati radnike i povećavati izvoz.

Zalagat ćemo se da se  razbije pogrešno shvaćanje da se više ništa ne isplati proizvoditi.
U Hrvatskom Saboru treba svakih šest mjeseci raspravljati o izvršavanju predizbornih obećanja, ocjenjivati rezultate i odgovarajućim odlukama i zaključcima utvrđivati daljnje obveze radi potpunog ispunjenja obećanja.